GRAAFINEN MUOTOILU JA YRITYSILMEEN SUUNNITTELU 10ov
Graafinen muotoilutuote, opinnäyte 5ov
Yrityksen visuaalisen ilmeen toteutus 5ov


Ammattitaitovaatimukset s. 33

Opiskelija osaa
• käyttää graafisen suunnittelun työmenetelmiä graafisen muotoilun eri osa-alueilla kuten julkaisugrafiikka, informaatiografiikka, typografia, markkinointiviestintä ja yritysgrafiikka hyödyntäen hyödyntää graafisen muotoilun ja typografian historiaa
• käyttää graafisen muotoilun työmenetelmiä
• suunnitella graafisen muotoilun tuotteita kuten liikemerkkejä, tunnuksia ja opasteita
• suunnitella viestinnällisten tavoitteiden mukaisia tuotteita kuten yrityksen visuaalisen ilmeen ja / tai graafisen ohjeiston
• noudattaa aikataulua
• arvioida työtään ja vastaanottaa palautetta sekä toimia vertaisarvioijana
• työskennellä sekä yksin että ryhmän jäsenenä

Arvioinnin kohteet
• 1. Työprosessin hallinta
• 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
• 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
• 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s.33-35, 1-3

Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 35

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla graafisen suunnittelun työtehtävissä. Hän voi toimia itsenäisesti tai visuaalisen alan yrityksen työtehtävän mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään
• työprosessin hallinta
• työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
• työn perustana olevan tiedon hallinta: yritysilmeen ja graafisen muotoilun työn tekemisessä osoitettavana laajuutena
• elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät
Opiskelija
• teoriaopetus
• ohjattu lähiopetus
• harjoitustyöt
• tekemällä oppiminen ja reflektointi
• itsenäinen opiskelu
• asiakastyö
• opintomatka, -vierailu
• vieraileva luennoitsija

Oppimateriaali
Opintojen ohjaus
o tutkinnon osan esittely: opettaja
o ammattiosaamisen näyttö: opettaja, mahdollisesti työpaikkaohjaaja

Opintojen ajoittuminen 1. ja 3. vuoden aikana