KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA
GRAAFISEN SUUNNITTELUN AMMATTIKÄYTÄNNÖT JA YRITTÄJYYS 10ov
Pakkaussuunnittelu 5ov
Yrityksen graafiset painotuotteet –työpaja 5ov

Ammattitaitovaatimukset
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 39 opiskelija osaa
• arvioida omia vahvuuksiaan yrittäjänä sekä mahdollisuuksiaan tuotteistaa osaamistaan ammattialallaan
• toteuttaa yrityksen sisäistä ja ulkoista julkaisuviestintää samalla arvioiden toimintaansa
• toimia asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä asiakaslähtöisesti huomioiden asiakkaiden odotukset ja kokemukset
• toimia tarkoituksenmukaisesti viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• suunnitella ja toteuttaa selkeitä esityksiä tai julkaisuja viestittäen samalla ymmärrettävästi ja vakuuttavasti
• huomioida yrityksen vastuut ja velvoitteet sekä yrityksen sidosryhmien merkityksen
• noudattaa työssään tekijänoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä ja käytäntöä
• laatia liiketoimintasuunnitelman ja tuntee yritysmuodot ja taloushallinnon periaatteet
• noudattaa työaikoja ja aikatauluja
• noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita

Arvioinnin kohteet
• 1. Työprosessin hallinta
• 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
• 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
• 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 39-42. 1-3

Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 43.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla kulttuurilähtöisen valmistuksen työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laa-juudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään
• työprosessin hallinta kokonaan
• työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
• työn perustana olevan tiedon hallinta
• elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
Opiskelija
• teoriaopetus
• ohjattu lähiopetus
• harjoitustyöt
• tekemällä oppiminen ja reflektointi
• itsenäinen opiskelu
• asiakastyö
• opintomatka, -vierailu
• vieraileva luennoitsija

Oppimateriaali
Ohjaukselliset toimenpiteet
o tutkinnon osan esittely: opettaja
o ammattiosaamisen näyttö: opettaja, mahdollisesti työpaikkaohjaaja

Opintojen ajoittuminen 2.ja 3. vuosi