KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT
YRITTÄJYYS 10ov
Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa yhteistyössä ryhmän kanssa
• arvioida tuotteistamismahdollisuuksia
• arvioida perustettavan yrityksen toimintaedellytyksiä
• täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean sekä kehittää toiminta-ajatuksen
• hankkia toimivan yhteistyö- tai partneriyrityksen
• laatia alustavan liiketoiminta- ja taloussuunnitelman
• esitellä liiketoiminta- ja taloussuunnitelman yritysneuvontapalveluiden tuottajille ja rahoittajille
• neuvotella yrityksen toimintamahdollisuuksista ja rahoituksesta
• perustaa yrityksen
• suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan
• toimia perustetussa yrityksessä ja tehdä yrityksen ydintehtäviä
• toimia yrityksen toimintaa tukevia palveluja tuottavien tahojen kanssa
• lopettaa yrityksen toiminnan opintojen päättyessä tai jatkaa yrityksen toimintaa yritystoiminnan (10 ov) opintojen yhteydessä tavoitteenaan perustaa oma yritys.

Arvioinnin kohteet
• työprosessin hallinta
• työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
• työn perustana olevan tiedon hallinta
• elinikäisen oppimisen avaintaidot.

Arviointi 1-3 Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 74

Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 77-78

Oppimisympäristöt ja menetelmät
• lähi- ja teoriaopetus
• harjoitustyöt
• itsenäinen työskentely
• tekemällä oppiminen ja reflektointi
• osuuskunta, NYtoiminta

Oppimateriaali: alan kirjallisuus, internet, opettajan ilmoittama antama, ammattilehdet
Ohjaukselliset toimenpiteet