Tieto- ja viestintätekniikka, kuvankäsittely 1ov

Tavoitteet
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija
• käyttää alansa työtehtävissä tarvittavia tietoteknisiä välineitä ja järjestelmiä tiedon hankintaan, käsittelyyn, muokkaukseen, tallentamiseen ja esittämiseen
• ottaa käyttöön ja soveltaa uusia tietoteknisiä lisälaitteita, toimintoja ja ohjelmia (tarvittaessa käyttötuen avustuksel-la)
• käyttää käyttöjärjestelmäohjelmia sekä soveltaa työvälineohjelmia, kuten tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, sähköposti-, esitysgrafiikka- ja kalenteriohjelmia alallaan tarvittavan tiedon tuottamiseen, muokkaamiseen ja esittämiseen
• käyttää verkkoviestintämenetelmiä ja -sovelluksia tiedon lähettämiseen ja jakamiseen
• opiskelija hallitsee digitaalisen kuvan ominaisuudet ja osaa muokata niitä tarkoituksenmukaisesti
• opiskelija hallitsee kuvien käyttöön liittyvät prosessit kuvien digitoinnista tulostukseen
opiskelija ymmärtää digitaalisen kuvankäsittelyn mahdollisuudet ja osaa sen kautta arvioida kuvan totuudellisuutta

Arvioinnin kohteet
• Tiedonhankinta ja käsittely
• Tiedonkäsittely ja muokkaus
• Tietojen lähettäminen ja jakaminen

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti

Osaamisen osoittamistavat
Harjoitustyöt

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
Lähiopetus: luennointi, tehtävät
Kuvankäsittelyyn liittyvät monipuoliset harjoitustyöt

Oppimateriaali
Opettajan ilmoittama materiaali, internet