KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT
valittava 30ov, joista 20ov työssäoppimalla
PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA 10ov
Kulttuuritapahtumien visualisointi 10ov
Messu- ja näyttelyrakentaminen 2 -10ov
Tapahtuman visuaalinen suunnittelu ja toteutus 4-10ov
Teatteriprojekti 4 -10ov

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa monipuolisesti ja luovasti käyttää oman ammattialansa osaamista teatterin kanssa yhteistyössä tehtävissä visuaalisissa toteutuksissa (tarpeisto, lavastus, puvustus). Opiskelija osaa monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti yhdistellä erilaisia materiaaleja ja työtapoja. Opiskelija osaa toimia vastuullisesti ja oma-aloitteisesti työryhmän jäsenenä
• käyttää monipuolisesti ammattialan osaamista tapahtuman, messu- ja näyttelyrakentamisen tai teatteriprojektin visualisoinnissa
• tunnistaa tyylejä ja kohderyhmiä
• käyttää monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti ammattialansa tuotteita ja materiaaleja
• soveltaa työssään kulttuurituntemusta, visuaalista osaamista ja suunnittelutaitoja
• tehdä yhteistyötä, toimia työryhmän jäsenenä
• noudattaa aikatauluja

Arvioinnin kohteet
• työprosessin hallinta
• työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
• työn perustana olevan tiedon hallinta
• elinikäisen oppimisen avaintaidot

Arviointi katso liite Paikallisesti tarjottavan tutkinnon osan arviointitaulukot

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla ja toteuttamalla kulttuuritapahtuman visualisoinnin (teatteriprojekti, messu- ja näyttelyrakentaminen, tapahtuman visuaalinen suunnittelu ja toteutus) yhtenä työryhmän jäsenenä. Työ tehdään siinä laajuu-dessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan kokonaan
- työprosessin hallinta
- työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
- työn perustana olevan tiedon hallinta
- elinikäisen oppimisen avaintaidot.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla.

Oppimisympäristöt ja menetelmät
• lähi- ja teoriaopetus
• harjoitustyöt
• ryhmätyöskentely/itsenäinen työskentely
• tekemällä oppiminen ja reflektointi
• projektityö / työssäoppiminen
toteutetaan yhteistyönä paikallisten ammatti- ja harrastajateatterien kanssa (mm. Ilmajoen musiikkijuhlat)

Oppimateriaali:
ammattilehdet, alan kirjallisuus, internet, opettajan ilmoittama ja antama materiaali