KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT
valittava 30ov, joista 20ov työssäoppimalla
PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA 10ov
Kulttuuritapahtumien visualisointi 10ov (Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa)
Messu- ja näyttelyrakentaminen 2ov
Teatteriprojekti 4ov
Tapahtuman visuaalinen suunnittelu ja toteutus 4ov

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa monipuolisesti ja luovasti käyttää oman ammattialansa osaamista paikallisten tapahtumajärjestäjien kanssa yhteistyössä tehtävissä visuaalisissa toteutuksissa (mm. Ilmajoen musiikkijuhlat, Provinssi). Opiskelija osaa monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti yhdistellä erilaisia materiaaleja ja työtapoja. Opiskelija osaa toimia vastuullisesti ja oma-aloitteisesti työryhmän jäsenenä
• käyttää monipuolisesti ammattialan osaamista tapahtuman, messu- ja näyttelyrakentamisen tai teatteriprojektin visualisoinnissa
• tunnistaa tyylejä ja kohderyhmiä
• käyttää monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti ammattialansa tuotteita ja materiaaleja
• soveltaa työssään kulttuurituntemusta, visuaalista osaamista ja suunnittelutaitoja
• tehdä yhteistyötä, toimia työryhmän jäsenenä
• noudattaa aikatauluja

Arvioinnin kohteet
• työprosessin hallinta
• työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
• työn perustana olevan tiedon hallinta
• elinikäisen oppimisen avaintaidot

Arviointi katso liite Paikallisesti tarjottavan tutkinnon osan arviointitaulukot

Ammattitaidon osoittamistavat:
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla ja toteuttamalla kulttuuritapahtuman visualisoinnin (teatteriprojekti, messu- ja näyttelyrakentaminen, tapahtuman visuaalinen suunnittelu ja toteutus) yhtenä työryhmän jäsenenä. Työ tehdään siinä laajuu-dessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan kokonaan
- työprosessin hallinta
- työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
- työn perustana olevan tiedon hallinta
- elinikäisen oppimisen avaintaidot.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla.

Oppimisympäristöt ja menetelmät:
kulttuuritapahtuman visuaalisen ilmeen suunnittelua ja toteutusta
ohjattu käytännön työskentely
ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely
lähi- ja teoriaopetus
tekemällä oppiminen ja reflektointi

Oppimateriaali:
ammattilehdet, alan kirjallisuus, internet, opettajan ilmoittama/antama