KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT
valittava 30ov
TAIDEGRAFIIKKA 10 v
Tietokonegrafiikka 5ov
Perinteinen taidegrafiikka 5ov

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 94

Opiskelija osaa
• käyttää työssään taidegrafiikan yhtä tai useampaa menetelmää ja/tai niiden yhdistelmiä
• ilmaista itseään taidegrafiikan keinoin
• vedostaa taidegrafiikan menetelmillä valmistetuista laatoista vedossarjan
• hyödyntää valitsemiensa materiaalien, tekniikoiden ja menetelmien mahdollisuuksia
• valita tarvittavat työvälineet
• hyödyntää erilaisia malleja, kuvia ja luonnoksia teostensa ja ideoidensa esittelyssä
• noudattaa työturvallisuusohjeita
• arvioida vedoksiaan ja työskentelyään
• kertoa teostensa sisällöistä ja tekemistään ratkaisuista
• noudattaa sovittua aikataulua

Arvioinnin kohteet
• 1. Työprosessin hallinta
• 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
• 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
• 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 95-97. 1-3

Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 97.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialan ohjaustehtävässä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammatti-taidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan kokonaan
• työprosessin hallinta
• työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
• työn perustana olevan tiedon hallinta
• elinikäisen oppimisen avaintaidot.

Oppimisympäristöt ja menetelmät
• teoriaopetus
• ohjattu lähiopetus
• harjoitustyöt
• tekemällä oppiminen ja reflektointi
• itsenäinen opiskelu
• asiakastyö
• opintomatka, -vierailu
• vieraileva luennoitsija
• työssäoppiminen

Oppimateriaali 
Ohjaukselliset toimenpiteet
o tutkinnon osan esittely: opettaja
o työssäoppiminen: opettaja, työpaikkaohjaaja
o ammattiosaamisen näyttö: opettaja, työpaikkaohjaaja

Opintojen ajoittuminen
• 2. tai 3. vuosi