10 SEDULAISEN ORIENTOIVAT OPINNOT 1 OV

ammattitaitovaatimukset
Opiskelija:
• tutustuu tulevaan ammattialaansa
• tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä
• tutustuu opiskelupaikkakuntaansa
• perehtyy opiskeluun Koulutuskeskus Sedussa
• suorittaa lähtötasotestit (luki ja matematiikka)
• on selvillä erilaisista oppimistyyleistä ja työvälineistä
• perehtyy terveyskäyttäytymiseen
• tutustuu opetuspisteen turvallisuuteen liittyviin asioihin
• sitoutuu opintoihinsa

arvioinnin kohteet
• opiskelijan läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen
arviointi hyväksytty – hylätty

osaamisen osoittamistavat
• opiskelijan läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen

oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät
• tuntityöskentely ohjaajan johdolla
• ohjaajan alustukset aiheeseen
• tutustumis- ja ryhmäytymisharjoitukset
• itsetuntemusharjoitukset
• oppimiseen liittyvät harjoitukset ja testit
• ryhmätyöt
• internet –materiaalit
• tutustuminen opetuspisteeseen ja opiskelupaikkakuntaan
• yritysvierailut ja -vierailijat
• NY Minicamp -leiri

oppimateriaali
• materiaali Moodle –oppimisalustalla ja kansiossa
• Opi ammattiin –kirja
• internet –materiaali
• mahd. ohjaajan käyttämä muu materiaali

ohjaukselliset toimenpiteet
• ryhmänohjaaja, muu henkilökunta, alan ammattilaiset

opintojen ajoittuminen 1. jakson aikana tai 1. ja 2. jakson aikana

Sedulaisen orientoivat opinnot –opintojakson avulla pyritään varmistamaan Koulutuskeskus Sedun opiskelijoiden sitoutuminen opintoihinsa. Orientoivat opinnot 1 ov sisältyvät kaikille pakollisiin ammatillisiin opintoihin. Orientoivien opintojen toteuttamisesta vastaa ryhmänohjaaja. Orientoivista opinnoista tehdään kirjaus päiväkirjaan. Opintojaksoon sisältyy 30 lähiopetustuntia. Arviointi on hyväksytty/hylätty.