KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT
valittava 30ov, joista 20ov työssäoppimalla
PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA 10ov
Kulttuuritapahtumien visualisointi 10ov (Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa)
Tapahtuman visuaalinen suunnittelu ja toteutus 4ov
Teatteriprojekti 4ov
Messu- ja näyttelyrakentaminen 2ov

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija hallitsee tavallisimmat messurakenteet ja osaa käyttää niitä luovasti hyväkseen. Opiskelija hallitsee erilaisen messu- ja näyttelytarpeiston esillepanon ja sommittelun. Opiskelija osaa toteuttaa erilaisiin tiloihin toimivan ja esteettisesti mielenkiintoisen messuosaston tai näyttelyn.
• käyttää monipuolisesti ammattialan osaamista tapahtuman, messu- ja näyttelyrakentamisen tai teatteriprojektin visualisoinnissa
• tunnistaa tyylejä ja kohderyhmiä
• käyttää monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti ammattialansa tuotteita ja materiaaleja
• soveltaa työssään kulttuurituntemusta, visuaalista osaamista ja suunnittelutaitoja
• tehdä yhteistyötä, toimia työryhmän jäsenenä
• noudattaa aikatauluja

Arvioinnin kohteet
• työprosessin hallinta
• työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
• työn perustana olevan tiedon hallinta
• elinikäisen oppimisen avaintaidot

Arviointi katso liite Paikallisesti tarjottavan tutkinnon osan arviointitaulukot

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla ja toteuttamalla kulttuuritapahtuman visualisoinnin (teatteriprojekti, messu- ja näyttelyrakentaminen, tapahtuman visuaalinen suunnittelu ja toteutus) yhtenä työryhmän jäsenenä. Työ tehdään siinä laajuu-dessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan kokonaan
- työprosessin hallinta
- työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
- työn perustana olevan tiedon hallinta
- elinikäisen oppimisen avaintaidot.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla.

Oppimisympäristöt ja menetelmät:
messuosastojen suunnittelua ja toteutusta
näyttelyiden suunnittelua ja toteutusta
teoriaopetus
ohjattu käytännön harjoittelu
ryhmätyöskentely
toteutetaan yhteistyöprojekteina paikallisten kulttuuritapahtumien kanssa (Ilmajoen musiikkijuhlat, Provinssi rock ym) sekä opetuspisteen kulttuuriteeman juhlajärjestelyinä

Oppimateriaali:
ammattilehdet, alan kirjallisuus, internet, opettajan ilmoittama/antama