KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA
KUVAN TOTEUTTAMINEN 10ov
Kuvan viestit ja välineet -työpaja 5ov
Kuvan taustat ja keinot -työpaja 5ov

Ammattitaitovaatimukset s. 26

Opiskelija osaa
- tehdä havaintoon perustuvia visuaalisen viestinnän teoksia tai tuotteita jollain kuvallisen ilmaisun menetelmällä
- käyttää kuvia, värejä ja sommittelua teoksissaan tai tuotteissaan sekä analysoida kuvia ja kuvien käyttöä
- suunnitella omaa työskentelyään ja materiaalien käyttöä noudattaen sovittuja aikatauluja sekä arvioi omaa toimintaansa

Arvioinnin kohteet
Arvioinnin kohteena ovat:
Työprosessin hallinta
• visuaalisen viestinnän teoksien ja tuotteiden tekeminen
• ajankäyttö työskentelyssä
• oman toiminnan arviointi
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
• työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin käyttö
Työn perustana olevan tiedon hallinta
• kuvien tulkinta
• estetiikan huomioon ottaminen
• kuvien sommittelu ja rajaus
• värien käyttö
• tyylipiirteiden erottaminen
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
• oppiminen ja ongelmaratkaisu
• vuorovaikutus ja yhteistyö

Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 27-29 , 1-3

Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 29.

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla visuaalisen viestinnän työtehtävissä. Hän voi toimia itsenäisesti tai visuaalisen alan yrityksen työtehtävän mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.
Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään:
- työprosessin hallinta
- työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
- työn perustana olevan tiedon hallinnasta estetiikan huomioon ottaminen, kuvien sommittelu ja värien käyttö
- elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät
Opiskelija
• teoriaopetus
• ohjattu lähiopetus
• harjoitustyöt
• tekemällä oppiminen ja reflektointi
• itsenäinen opiskelu
• asiakastyö
• opintomatka, -vierailu
• vieraileva luennoitsija

Oppimateriaali
Väriopin kirjallisuus
Opettajan materiaali
ym.

Ohjaukselliset toimenpiteet
o tutkinnon osan esittely: opettaja
o ammattiosaamisen näyttö: opettaja ja mahdollisesti työelämän edustaja

Opintojen ajoittuminen 1. vuosi