GRAAFISEN SUUNNITTELUN TYÖMENETELMIEN KÄYTTÖ 20ov
Mainonnan ja markkinoinnin työpaja 5ov
Graafisen viestintätuotteen valmistus 5ov
Merkit ja tunnukset –työpaja 5ov
Kirjatyöpaja 5ov

Ammattitaitovaatimukset s. 30
Opiskelija osaa
• käyttää graafisen suunnittelun menetelmiä ja valita tarkoitukseen sopivat työvälineet huomioiden samalla viestintäympäristön vaatimukset
• käyttää ja ymmärtää graafisen muotoilun osa-alueiden perussanastoa, kuten typografia ja julkaisugrafiikka
• visualisoida idean ja suunnitelman huomioiden viestinnän keskeiset ilmaisumuodot
• työskennellä painotyön vaatiman prosessin mukaisesti huomioiden samalla tuotteen toteuttamiseen vaikuttavat asiat ja ymmärtää perussanastoa
• arvioida työtään ja toimia vertaisarvioijana
• noudattaa aikataulua
• työskennellä sekä yksin että ryhmän jäsenenä

Arvioinnin kohteet
• 1. Työprosessin hallinta
• 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
• 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
• 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s.30-32, 1-3

Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 32.

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla graafisen suunnittelun työtehtävissä. Hän voi toimia itsenäisesti tai visuaalisen alan yrityksen työtehtävän mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään
• työprosessin hallinta
• työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
• työn perustana olevan tiedon hallinta
• elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät
Opiskelija
• teoriaopetus
• ohjattu lähiopetus
• harjoitustyöt
• tekemällä oppiminen ja reflektointi
• itsenäinen opiskelu
• asiakastyö
• opintomatka, -vierailu
• vieraileva luennoitsija

Oppimateriaali
Opintojen ohjaus
o tutkinnon osan esittely: opettaja
o ammattiosaamisen näyttö: opettaja, mahdollisesti työpaikkaohjaaja

Opintojen ajoittuminen 1. vuosi