KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA
JULKAISUN SUUNNITTELU 10ov
Journalismin työpaja 5ov
Kampanjasuunnittelun työpaja 5ov

Ammattitaitovaatimukset
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 36 opiskelija osaa
• suunnitella ja valmistaa sähköisen ja painettavan kampanjajulkaisun viestintätuotteeksi
• soveltaa graafisen suunnittelun ydinosaamista ja teknologian tuntemusta
• visualisoida julkaisun huomioiden kampanjasuunnittelun ja graafisen muotoilun ominaispiirteet
• työskennellä itsenäisesti ja toimia ryhmässä
• arvioida omaa työtään ja tuotteita sekä toimia vertaisarvioijana
• noudattaa työaikoja ja aikatauluja
• noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita

Arvioinnin kohteet
• 1. Työprosessin hallinta
• 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
• 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
• 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 36-38. 1-3

Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 38.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla kulttuurilähtöisen valmistuksen työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laa-juudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään
• työprosessin hallinta kokonaan
• työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
• työn perustana olevan tiedon hallinta: julkaisusuunnittelun työn tekemisessä osoitettavana laajuutena
• elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
Opiskelija
• teoriaopetus
• ohjattu lähiopetus
• harjoitustyöt
• tekemällä oppiminen ja reflektointi
• itsenäinen opiskelu
• asiakastyö
• opintomatka, -vierailu
• vieraileva luennoitsija

Oppimateriaali
Ohjaukselliset toimenpiteet
o tutkinnon osan esittely: opettaja
o ammattiosaamisen näyttö: opettaja, mahdollisesti työpaikkaohjaaja

Opintojen ajoittuminen 2.ja 3. vuosi