KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT
valittava 30 v
MARKKINOINTIKAMPANJAN SUUNNITTELU 10ov
Markkinointikampanjan suunnittelu ja toteutus 5ov
Kampanjamateriaalin suunnittelu ja toteutus 5ov

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 72

Opiskelija osaa
• suunnitella, visualisoida ja toteuttaa tarvittavat julkaisut markkinointikampanjaa varten
• toimia tarkoituksenmukaisesti viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa hyödyntäen markkinointiviestinnän vaikutuskeinoja ja kanavia
• huomioida kampanjamateriaalin suunnittelussa oikeat media sekä käyttää viestintävälineitä tiedottamiseen ja tiedon hankkimiseen
• soveltaa graafisen suunnittelun ydinosaamista ja teknologian tuntemusta graafisessa muotoilussa
• huomioida suunnittelussaan toimintasuunnitelman ja rahoitussuunnitelman
• toimia itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä
• noudattaa työaikoja

Arvioinnin kohteet
• 1. Työprosessin hallinta
• 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
• 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
• 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 73-74. 1-3

Ammattitaidon osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 74.

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialansa myyntiin liittyvissä asiakaspalvelutehtä-vissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan kokonaan
- työprosessin hallinta
- työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
- työn perustana olevan tiedon hallinta
- elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppimisympäristöt ja menetelmät
• teoriaopetus
• ohjattu lähiopetus
• harjoitustyöt
• tekemällä oppiminen ja reflektointi
• itsenäinen opiskelu
• asiakastyö
• opintomatka, -vierailu
• vieraileva luennoitsija
• työssäoppiminen

Oppimateriaali 
Ohjaukselliset toimenpiteet
o tutkinnon osan esittely: opettaja
o työssäoppiminen: opettaja, työpaikkaohjaaja
o ammattiosaamisen näyttö: opettaja, työpaikkaohjaaja

Opintojen ajoittuminen
• 2. tai 3. vuosi