YRITTÄJYYS 10ov

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa yhteistyössä ryhmän kanssa
 arvioida tuotteistamismahdollisuuksia
 arvioida perustettavan yrityksen toimintaedellytyksiä
 täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean sekä kehittää toiminta-ajatuksen
 hankkia toimivan yhteistyö- tai partneriyrityksen
 laatia alustavan liiketoiminta- ja taloussuunnitelman
 esitellä liiketoiminta- ja taloussuunnitelman yritysneuvontapalveluiden tuottajille ja rahoittajille
 neuvotella yrityksen toimintamahdollisuuksista ja rahoi-tuksesta
 perustaa yrityksen
 suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan
 toimia perustetussa yrityksessä ja tehdä yrityksen ydintehtäviä
 toimia yrityksen toimintaa tukevia palveluja tuottavien tahojen kanssa
 lopettaa yrityksen toiminnan opintojen päättyessä tai jatkaa yrityksen toimintaa yritystoiminnan (10 ov) opintojen yhteydessä tavoitteenaan perustaa oma yritys.

Arvioinnin kohteet
 työprosessin hallinta
 työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
 työn perustana olevan tiedon hallinta
 elinikäisen oppimisen avaintaidot.

Arviointi
1-3
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 74

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 77-78

Oppimisympäristöt ja menetelmät
 lähi- ja teoriaopetus
 harjoitustyöt
 itsenäinen työskentely
 tekemällä oppiminen ja reflektointi
 osuuskunta, NYtoiminta

Oppimateriaali
alan kirjallisuus, internet, opettajan ilmoittama antama, ammatti-lehdet

Ohjaukselliset toimenpiteet

Opintojen ajoittuminen