Valaisimet ja valaistus sisustuksessa 2ov

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
 Hahmottaa sisustustyön kohteen
 Ottaa huomioon kohteen tyylin, kulttuurin, käyttötarkoituksen ja asiakkaan asettamat vaatimukset
 Dokumentoida kohteen
 Toteuttaa ammattialan sisustustöitä
 Käyttää sisustamisessa tarvittavia työmenetelmiä, -välineitä, koneita ja laiteita
 Suunnitella toteutettavaa sisustustyötään käyttäen esitystekniikoita tai mallintamista
 Käyttää työssään tila- ja rakennuspiiustuksia sekä muita suunnitelmia
 Tehdä sisustustöissä tarvittavia mitoituksia ja laskelmia sekä laskea kustannukset
 Tehdä yhteistyötä suunnittelijoiden ja eri alojen ammatti-laisten kanssa
Arvioida ajankäyttöä ja noudattaa aikatauluja

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Työn suunnitelu
 Työn toteuttaminen
 Itsearviointi
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
 Materiaalien käyttö
 Hinnoittelu
 Kestävän kehityksen huomioonottaminen
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Sisustustyön materiaalien valinta
 Tilantekijöiden huomioonottaminen
 Sisustusalan tiedon käyttäminen
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus ja yhteistyö

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 57-59.
Arviointiin vaikuttaa läsnäolo lähiopetuksessa, hyväksytysti suoritetut opiskelutehtävät, työsuoritukset ja harjoitustyöt sekä vastuullisuus asiakastöissä. Ammattiosaamisen näyttö 4.4.5.

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 59.
Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään
 Työprosessin hallinta
 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnasta materiaalien käytö
 Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö
Mikäli kaikkea vaadittavaa ammattitaitoa ei voi näytössä osoittaa, voidaan sitä täydentää muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastatteluilla ja tehtävillä.

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
 Ammattitaidon perusteiden opiskelu lähiopetuksessa työpajassa tai työkohteessa
 Luennot
 Itseopiskelu
 Harjoitustyöt
 Asiakastyöt / projektityöt
 Tekemällä oppiminen ja reflektointi

Oppimateriaali
 Opettajan opetusmateriaali
 Tuotevalmistajien ohjeet ja suositukset
 Valaistusvoimakkuuksiin ja sähkötöihin liittyvät ohjeet ja määräykset
 Alan ammattikirjallisuus, internet

Ohjaukselliset
toimenpiteet

 Tutkinnon osan esittely: Opettaja
 Työssäoppiminen: Ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja
 Ammattiosaamisen näyttö: Opettaja ja mahdollisesti työpaikkaohjaaja tai muu työelämän edustaja

Opintojen ajoittuminen