Vaatteen valmistuksen perusteet 10 ov

Ammattitaito-vaatimukset
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 34 opiskelija osaa
 suunnitella omaa työtään
 valmistaa tuotteen
 valita työhön sopivat työmenetelmät ja työotteet
 valmistaa tuotteen käyttäen työohjeita ja –piirustuksia
 valita ja hankkia tuotteeseen materiaalit
 huoltaa työvälineitä
 tehdä työohjeita ja työpiirustuksia valmistamastaan tuotteesta
 viimeistellä tuotteen luovutuskuntoon
 käyttää turvallisia työmenetelmiä
 noudattaa työturvallisuusohjeita.

Arvioinnin kohteet
 1. Työprosessin hallinta
 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 34-36

Ammattitaidon
osoittamistavat

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 36-37.
Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään
 työprosessin hallinta paitsi valmistuksen suunnittelu
 työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta paitsi työvälineiden huolto
 työn perustana olevan tiedon hallinnasta estetiikan huomioon ottaminen valmistuksessa ja viimeistelyssä
 elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan.

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
Opiskelija
 oppii ompelu- ja kaavatekniikan perustyötavat sekä nii-hin liittyvien välineiden ja koneiden käytön.
 osaa vaatteen valmistuksen eri vaiheet idealuonnokses-ta tuotteeksi.
 osaa käyttää töissään sopivia materiaaleja tarkoituk-senmukaisesti ja taloudellisesti.
 osaa laatia työsuunnitelman ja tulkita työpiirroksia.
 osaa arvioida työskentelynsä ja tuotteidensa laatua.
 teoriaopetus
 ohjattu lähiopetus
 harjoitustyöt
 tekemällä oppiminen ja reflektointi
 itsenäinen opiskelu

Oppimateriaali
Anttila, Jokinen: Sovitus ja muotoilu
Arkko, Koskinen: Kauluksien kaavoituksia
Gaarder: Pukineiden kuosittelu
Taatila: Kuosittelu
Vaatetusalan ammattitekniikka 1-6, työtapakortistot
Ylönen, Häkkinen: Vaatetusalan ammattitekniikan käsikirja
Opettajan materiaali

Ohjaukselliset toimenpiteet

 tutkinnon osan esittely: opettaja
 ammattiosaamisen näyttö: opettaja ja mahdollisesti työelämän edustaja

Opintojen ajoittuminen
 1. vuosi