Tuote-, tila- ja värisuunnittelu 5ov

Ammattitaitovaatimukset

s. 33
Opiskelija osaa
 toteuttaa ammattialan tavan mukaisia suunnitelmia
 dokumentoida suunnitteluprosessin
 käyttää suunnitelmia vuorovaikutustilanteessa
 ratkaista suunnitelmien ongelmatilanteita
 tehdä tarvekartoituksen ja dokumentoida asiakkaan, tuotteen, tilan tai ympäristön tarpeita

Arvioinnin kohteet
s. 33–36
Työprosessin hallinta
 suunnitteluprosessin toteuttaminen
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
 ammattialan suunnitteluprosessin eri vaiheisiin soveltuvien työmenetelmien, työvälineiden sekä materiaalien valinta ja käyttö
 visuaalisen ilmaisun menetelmien, välineiden ja materiaalien käyttö
 dokumentoinnin työmenetelmien ja –välineiden käyttö
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 estetiikan hyödyntäminen materiaali-, rakenne- ja työtaparatkaisuissa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 -oppiminen ja ongelmanratkaisu
 - ammattietiikka

Arviointi
1-3
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 37-40

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 40-41

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
 lähi- ja teoriaopetus sekä harjoitustyöt
 itsenäinen työskentely
Opiskelija perehtyy erilaisiin piirtämisen ja maalaamisen tekniikoihin. Hän tekee harjoitustöitä tutkien väriharmonioita ja valööreitä. Hän tutkii mitä väri ja muoto vaikuttavat tilan hahmottamiseen.

Oppimateriaali
Albers, Josef. Värien vuorovaikutus.
ammattilehdet, alan kirjallisuus, internet, opettajan ilmoittama antama

Ohjaukselliset toimenpiteet
Työelämänäyttö

Opintojen ajoittuminen
1.vuosi