Tekstiilien käyttö sisustuksessa 4ov

Ammattitaitovaatimukset

s. 23
Opiskelija osaa
 suunnitella ja valmistaa kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun
 valita ja käyttää kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä
 hankkia asiantuntijan apua
 ratkaista ongelmatilanteita
 toimia ja tehdä ammattityötä eri kulttuuritaustaisten kanssa
 ilmaista asiansa ja tuoda esille erilaisia näkökantoja
 noudattaa tehtyjä sopimuksia
 noudattaa työaikoja ja aikatauluja
 noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita.

Arvioinnin kohteet
s. 23–26
Työprosessin hallinta
 Kulttuurilähtöinen suunnittelu ja – valmistus
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
 Kulttuurilähtöisten työmenetelmien ja -välineiden käyttö
 Materiaalien käyttö
 Kestävän kehityksen huomioon ottaminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien valinnassa
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Kulttuuritiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja valmistuksessa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Ammattietiikka
 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Arviointi
1-3
perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 28-29

Ammattitaidon osoittamistavat
perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 30

Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät
 Opiskelija tutustuu kulttuurin eri aikakausiin antiikista nykypäivään. Painopiste on suomalaisessa ja länsimaisessa kuvataiteessa, arkkitehtuurissa ja taideteollisuudessa.
 Opiskelija oppii tunnistamaan keskeiset suuntaukset sekä eri tyylivirtausten pääpiirteitä.
 Opiskelija oppii erittelemään ja arvioimaan rakennettua ympäristöä, tuotteita ja teoksia.
 Opiskelija ymmärtää kulttuurin merkityksen omassa ammatissaan ja osaa käyttää sitä hyväksi työskentelyssään.
 Opiskelu tapahtuu ohjatusti lähiopetuksessa, mahdollisessa virtuaalisessa oppimisympäristössä, itsenäisesti työskennellen sekä opintoretkillä.

Oppimateriaali
opettajan ilmoittama materiaali

Opintojen ohjaus
Työelämänäyttö

Opintojen ajoittuminen