Teemapukeutuminen 5ov

Ammattitaitovaatimukset

 Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 23 opiskelija osaa suunnitella ja valmistaa kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun
 valita ja käyttää kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä
 hankkia asiantuntijan apua
 ratkaista ongelmatilanteita
 toimia ja tehdä ammattityötä eri kulttuuritaustaisten kanssa
 ilmaista asiansa ja tuoda esille erilaisia näkökantoja
 noudattaa tehtyjä sopimuksianoudattaa työaikoja ja aikatauluja
 noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita

Arvioinnin kohteet
s.28-29
 1. Työprosessin hallinta
 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 28.

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 30.
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla kulttuurilähtöisen valmistuksen työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.
Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään
 työprosessin hallinta kokonaan
 työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta muut paitsi kestävän kehityksen huomioon ottaminen
 työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan
 elinikäisen oppimisen avaintaidot paitsi oppiminen ja ongelmanratkaisu.

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
Opiskelija
 tunnistaa ja ajoittaa eri aikakausien pukuja ja vaatteita, niiden tyyliominaisuuksia ja tunnuspiirteitä
 tuntee materiaaleihin ja niiden käyttöön liittyvää historiaa sekä alan tyylihistorian ja muodin vaiheita
 osaa historian avulla arvostaa omaa ammattialaansa sekä osaa soveltaa perinnettä oman työnsä suunnittelussa
 hallitsee oman aikamme ja lähivuosikymmenien muodin ja pukeutumisen tunnuspiirteitä ja muodin muutoksiin vaikuttaneita ilmiöitä ja suuntauksia
 tuntee nykyhetken tunnetuimpia suomalaisia ja kansainvälisiä muotitaiteilijoita ja -suunnittelijoita ja heidän tuotantoaan
 suunnittelee ja valmistaa annettuun teemaan sopivan tuotteen asianmukaisilla menetelmillä
 valitsee tuotteeseen tarkoituksenmukaiset materiaalit ja työtavat
 teoriaopetus
 teatteriprojekti
 ohjattu lähiopetus ja harjoitustyöt
 tekemällä oppiminen ja reflektointi
 itsenäinen opiskelu

Oppimateriaali

Ohjaukselliset toimenpiteet
 tutkinnon osan esittely: opettaja
 ammattiosaamisen näyttö: opettaja, mahdollisesti työpaikkaohjaaja

Opintojen ajoittuminen
2. vuosi