Tapetointityöt 5ov

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
 Hahmottaa sisustustyön kohteen
 Ottaa huomioon kohteen tyylin, kulttuurin, käyttötarkoituksen ja asiakkaan asettamat vaatimukset
 Dokumentoida kohteen
 Toteuttaa ammattialan sisustustöitä yleisten laatuvaatimusten mukaan käyttäen sisustamisessa tarvittavia työvälineitä, -menetelmiä ja koneita
 Käyttää työssään tila- ja rakennuspiirustuksia sekä muita suunnitelmia
 Tekee mitoitukset sekä laskee kustannukset ja menekin toimien niiden mukaan
 Tehdä yhteistyötä suunnittelijoiden ja eri alojen ammattilaisten kanssa
 Noudattaa työaikoja, aikatauluja ja työturvallisuusohjeita

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Työn suunnittelu
 Työn toteuttaminen
 Itsearviointi
Työmenetelmien ja –välineiden ja materiaalien hallinta
 Materiaalien käyttö
 Hinnoittelu
 Kestävän kehityksen huomioon ottaminen
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Sisustustyön materiaalien valinta
 Tilantekijöiden huomioon ottaminen
 Sisustusalan tiedon käyttäminen
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 Ammattietiikka
 Vuorovaikutus ja yhteistyö

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s 57-59
Arviointiin vaikuttavat työaikojen noudattaminen, työprosessin hallinta, työn perustana olevan tiedon hallinta. Ammattiosaamisen näyttö 4.4.5.1

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s 59
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialansa ammattitaitovaatimusten mukaisissa työtehtävissä. Työprosessin ja työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaisuudessaan. Työmenetelmien,- välineiden ja materiaalien hallinnasta, yhteistyössä muiden työyhteisönosapuolien kanssa sekä noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja työturvallisuutta.

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
 Ammattitaidon perusteiden opiskelu lähiopetuksessa
 Työssäoppimispaikoilla suoritetut työtehtävät
 Tekemällä oppiminen ja reflektointi
 Opettajan henkilökohtainen ohjaus
 Itseopiskelu
 Harjoitustyöt
 Asiakastyöt
 Luennot
 Tutustumiskäynnit

Oppimateriaali
 Väri ja tyyli. Pietarila. P
 Kevät toi maalarin. Kaila. P
 Talotohtori. Kaila. P
 Opettajan omat opetusmonisteet
 Alan ammattilehdet ja Internet
 Maalaus RYL 2001. Rakennustietosäätiö
 Tapetointityöt. Taisto Ahonen

Ohjaukselliset toimenpiteet
 Tutkinnon osan esittely: Opettaja
 Työssäoppiminen: Ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja
 Ammattiosaamisen näyttö: Opettaja ja mahdollisesti työpaikkaohjaaja tai muu työelämän edustaja

Opintojen ajoittuminen
Tapetointityöt osat suoritetaan toisena opiskeluvuotena 5ov.