STAILAUS 10ov (opetuspisteen tarjonta)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
 toteuttaa asiakkaan ulkoasun, kohteen, tilan tai tapahtuman stailauksen
 käyttää ammattialan osaamista stailauksessa
o seurata trendejä ja tunnistaa tyylejä
o käyttää ammattialansa tuotteita ja materiaaleja stailauksessa
 käyttää työssä esteettisiä tekijöitä
 tehdä yhteistyötä
 noudattaa aikatauluja

Arvioinnin kohteet
 työprosessin hallinta
 työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
 työn perustana olevan tiedon hallinta
 elinikäisen oppimisen avaintaidot.

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s 56

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
työssäoppiminen

Oppimateriaali

Ohjaukselliset toimenpiteet
tutkinnon osan esittely: opettaja
ammattiosaamisen näyttö: opettaja, työpaikkaohjaaja

Opintojen ajoittuminen
2. tai 3. vuosi