SISUSTUSTYÖ 10ov (opetuspisteen tarjonta)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
 Hahmottaa sisustustyön kohteen
 Ottaa huomioon kohteen tyylin, kulttuurin, käyttötarkoituksen ja asiakkaan asettamat vaatimukset
 Dokumentoida kohteen
 Toteuttaa ammattialan sisustustöitä yleisten laatuvaatimusten mukaan käyttäen sisustamisessa tarvittavia työvälineitä, -menetelmiä ja koneita
 Käyttää työssään tila- ja rakennuspiirustuksia sekä muita suunnitelmia
 Tekee mitoitukset sekä laskee kustannukset ja menekin toimien niiden mukaan
 Tehdä yhteistyötä suunnittelijoiden ja eri alojen ammattilaisten kanssa
 Noudattaa työaikoja, aikatauluja ja työturvallisuusohjeita

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Työn suunnittelu
 Työn toteuttaminen
 Itsearviointi
Työmenetelmien ja -välineiden ja materiaalien hallinta
 Materiaalien käyttö
 Hinnoittelu
 Kestävän kehityksen huomioon ottaminen
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Sisustustyön materiaalien valinta
 Tilantekijöiden huomioon ottaminen
 Sisustusalan tiedon käyttäminen
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 Ammattietiikka
 Vuorovaikutus ja yhteistyö

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 53 -56
Arviointiin vaikuttavat työaikojen noudattaminen, työprosessin hallinta, työn perustana olevan tiedon hallinta sekä läsnäolo lähiopetuksessa. Ammattiosaamisen näyttö 4.4.5.4

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s 56
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialansa ammattitaitovaatimusten mukaisissa työtehtävissä. Työprosessin ja työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaisuudessaan. Työmenetelmien,- välineiden ja materiaalien hallinnasta, yhteistyössä muiden työyhteisönosapuolien kanssa sekä noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja työturvallisuutta.

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
- Ammattitaidon perusteiden opiskelu lähiopetuksessa
- Työssäoppimispaikoilla suoritetut työtehtävät
 Tekemällä oppiminen ja reflektointi
 Opettajan henkilökohtainen ohjaus
 Itseopiskelu
 Harjoitustyöt
 Asiakastyöt
 Luennot
 Tutustumiskäynnit