Sisustustekstiilien valmistus asiakkaalle 5ov

Ammattitaitovaatimukset

s. 33
Opiskelija osaa
 toteuttaa ammattialan tavan mukaisia suunnitelmia
 dokumentoida suunnitteluprosessin
 käyttää suunnitelmia vuorovaikutustilanteessa
 ratkaista suunnitelmien ongelmatilanteita

Arvioinnin kohteet
s. 37–40
Työprosessin hallinta
 työtehtävän suunnittelu
 itsearviointi
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
 -työvälineiden huolto
 materiaalien taloudellinen käyttö
 käyttää ammattialan keskeisiä työmenetelmiä, -välineitä, -koneita ja laitteita turvallisesti
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 keskustelee toteutukseen liittyvästä asioista käyttäen ammattiterminologiaa
 estetiikan hyödyntäminen toteutuksessa
 kestävän kehityksen tukeminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien käytössä ja materiaalien lajittelussa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 oppiminen ja ongelmanratkaisu
 ammattietiikka
 -vuorovaikutus ja yhteistyö
 -terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Arviointi
1-3
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 42-44

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 44

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
 lähi- ja teoriaopetus sekä harjoitustyöt
 itsenäinen työskentely
Opiskelija osaa kehittää oman ammattialansa tuoteideoita, monipuolistaa ja muunnella tuotteita erilaisten tarpeiden ja ta-voitteiden mukaan. Hän hallitsee valmistustapojen, materiaali-valinnan ja työvaiheiden merkityksen tuotteen lopputulokseen ja laatuun. Opiskelija suunnittelee ja valmistaa valittuun tilaan sisustustuotteen.

Oppimateriaali
ammattilehdet, alan kirjallisuus, internet, messu- ja näyttelyko-kemukset, opettajan ilmoittama antama

Ohjaukselliset toimenpiteet

Opintojen ajoittuminen