Sisustussuunnittelun perusteet 5ov

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
 Toteuttaa ammattialan tavanmukaisia suunnitelmia
 Tehdä tarvekartoituksen ja dokumentoida asiakkaan, tuotteen, tilan tai ympäristön tarpeita
 Dokumentoida suunnitteluprosessin
 Käyttää suunnitelmia vuorovaikutustilanteissa
 Arvioida mahdollisuutta toteuttaa suunniteltuja tuotteita tai palveluita
 Etsiä yhteistyökumppaneita ja toimia vuorovaikutustilanteissa
 Ratkaista suunnitelmien ongelmatilanteita
Työskennellä aikataulun ja sopimusten mukaan

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Suunnitteluprosessin toteuttaminen
 Tarvekartoituksen tekeminen ja dokumentointi
 Dokumentointi ja suunnitelmien vuorovaikutteinen käyttö
 Kestävän kehityksen huomioonottaminen suunnitelmien materiaaliratkaisuissa
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
 Ammattialan suunnitteluprosessin eri vaiheisiin soveltuvien työmenetelmien, työvälineiden sekä materiaalien valinta ja käyttö
 Visuaalisen ilmaisun menetelmien, välineiden ja materiaalien käyttö
 Dokumentoinnin työmenetelmien ja –välineiden käyttö
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Alan määräysten, sopimusten ja toimintatapojen noudattaminen
 Toteutusmenetelmien ja materiaalien käyttö
 Estetiikan hyödyntäminen materiaali-, rakenne- ja työtaparatkaisuissa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Ammattietiikka

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 37-40.
Arviointiin vaikuttaa läsnäolo lähiopetuksessa, hyväksytysti suoritetut opiskelutehtävät / harjoitustyöt ja kokeet. Ammattiosaamisen näyttö 4.3.1.

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 40-41.
Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään
 Työprosessin hallinasta suunnitteluprosessin toteuttaminen ja tarvekartoituksen tekeminen ja dokumentointi tai dokumentointi ja suunnitelmien vuorovaikutteinen käyttö
 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnasta visuaalisen ilmaisun menetelmien käyttö sekä ammattialan suunnitteluprosessin eri vaiheisiin soveltuvien työmenetelmien ja –välineiden käyttö tai dokumentoinnin työmenetelmien ja –välineiden käyttö
 Työn perustana olevan tiedon hallinnasta toteutusmenetelmien ja materiaalien käyttö ja estetiikan hyödyntäminen materiaali, rakenne- ja työtaparatkaisuissa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus jayhteistyö sekä ammattietiikka
Mikäli kaikkea vaadittavaa ammattitaitoa ei voi näytössä osoittaa, voidaan sitä täydentää muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastatteluilla ja tehtävillä.

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
 Lähiopetus ja luennot
 Harjoitustyöt työkohteissa ja oppilaitoksessa
 Asiakastyöt
 Itseopiskelu
 Tekemällä oppiminen ja reflektointi

Oppimateriaali
 Opettajan oma opetusmateriaali
 RT-kortiston soveltuvat ohjeet
 Tuotevalmistajien ohjeet ja verkkosivut

Ohjaukselliset toimenpiteet
 Tutkinnon osan esittely: Opettaja
 Työssäoppiminen: Ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja
 Ammattiosaamisen näyttö: Opettaja ja mahdollisesti työpaikkaohjaaja tai muu työelämän edustaja

Opintojen ajoittuminen
Suoritetaan 1. vuonna