Sisustusrakentamistyöt 5ov

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
 Suunnitella omaa työtään
 Tehdä työsuunnitelmia
 Esitellä suunnitelman asiakkaalle
 Toteuttaa palvelun
 Toteuttaa työn arvioiden sen muotoa, mittasuhteita ja toteutustapaa sekä viimeistellä työn
 Huoltaa työvälineitä
 Keskustella toteutuksesta käyttäen ammattiterminologiaa
 Ratkaista työtehtävien ongelmatilanteita
 Toimia yhteistyössä eri osapuolten kanssa
 Noudattaa työturvallisuusmääräyksiä

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Työtehtävän suunittelu
 Tavoitteen mukaisen palvelun toteuttaminen
 Itsearviointi
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
 Työmenetelmien ja –välineiden käyttö
 Työvälineiden huolto
 Materiaalien taloudellinen käyttö
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Ammattiterminologian käyttö
 Estetiikan hyödyntäminen toteutuksessa
 Kestävän kehityksen tukeminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien käytössä ja materiaalien lajittelussa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Ammattietiikka
 Terveellisyys, turvallisuus ja toimintakyky

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 42-44.
Arviointiin vaikuttaa läsnäolo lähiopetuksessa, hyväksytysti suo-ritetut opiskelutehtävät / harjoitustyöt sekä vastuullisuus asiakastöissä. Ammattiosaamisen näyttö 4.3.2.

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 44.
Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään
 Työprosessin hallinnasta tavoitteen mukaisen palvelun toteuttaminen ja itsearviointi
 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta paitsi työvälineiden huolto
 Työn perustana olevan tiedon hallinnasta ammattiterminologian käyttö ja estetiikan hyödyntäminen toteutuksessa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Mikäli kaikkea vaadittavaa ammattitaitoa ei voi näytössä osoittaa, voidaan sitä täydentää muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastatteluilla ja tehtävillä.

Oppimisympäristöt ja menetelmät
 Ammattitaidon perusteiden opiskelu lähiopetuksessa
 Työpajatyöskentely ja rakennustyömaa
 Luennot
 Itseopiskelu
 Harjoitustyöt
 Asiakastyöt / projektityöt
 Tekemällä oppiminen ja reflektointi

Oppimateriaali
 Opettajan oma opetusmateriaali
 Ratu-työmenekkitiedot
 Tuotevalmistajien ohjeet ja verkkosivut

Ohjaukselliset toimenpiteet
 Tutkinnon osan esittely: Opettaja
 Työssäoppiminen: Ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja
 Ammattiosaamisen näyttö: Opettaja ja mahdollisesti työpaikkaohjaaja tai muu työelämän edustaja

Opintojen ajoittuminen
Suoritetaan 1. vuonna