Sisustus ennen ja nyt 2ov

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
 Suunnitella ja valmistaa kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun
 Hankkia asiantuntijan apua
 Ratkaista ongelmatilanteita
 Noudattaa työaikoja ja –aikatauluja

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Kulttuurilähtöinen suunnittelu ja valmistus
 Itsearviointi
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
 Kulttuurilähtöisten työmenetelmien ja –välineiden käyttö
 Materiaalien käyttö
 Kestävän kehityksen huomioon ottaminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien valinnassa
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Kulttuuritiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja valmistuksessa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Ammattietiikka
 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 28–29.
Arviointiin vaikuttaa läsnäolo lähiopetuksessa, hyväksytysti suoritetut opiskelutehtävät / harjoitustyöt ja kokeet. Ammattiosaamisen näyttö 4.1.2.

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 30.
Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään
Työprosessin hallinta
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnasta muutpaitsi kestävän kehityksen huomioon ottaminen
Työn perustana olevan tiedon hallinta
Elinikäisen oppimisen avaintaidoista muut paitsi oppiminen ja ongelmanratkaisu
Mikäli kaikkea vaadittavaa ammattitaitoa ei voi näytössä osoittaa, voidaan sitä täydentää muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastatteluilla ja tehtävillä.

Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät
Opiskelija
 tunnistaa eri aikakausien sisustuksia, niiden tyyliominaisuuksia ja tunnuspiirteitä keskiajalta nykypäivään
 tunnistaa eri aikakausina käytettyjä alaan liittyviä työmenetelmiä sekä materiaaleja
 ymmärtää tyylien vaihdoksiin vaikuttaneita syitä ja ilmiöitä
 osaa historian avulla arvostaa omaa ammattialaansa se-kä osaa soveltaa perinnettä oman työnsä suunnittelussa
Menetelmät
 Ammattitaidon perusteiden opiskelu lähiopetuksessa
 Luennot
 Opetusfilmit
 Tutustumiskäynnit kulttuurihistoriallisiin kohteisiin
 Itseopiskelu
 Harjoitustyöt / tutkielmat
 Tekemällä oppiminen ja reflektointi

Oppimateriaali
 opettajan opetusmateriaali
 alan kirjallisuus
 alan ammattilehdet
 internet

Opintojen ohjaus / ohjaukselliset toimenpi-teet
 Tutkinnon osan esittely: Opettaja
 Työssäoppiminen: Ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja
 Ammattiosaamisen näyttö: Opettaja ja mahdollisesti työpaikkaohjaaja tai muu työelämän edustaja

Opintojen ajoittuminen
 Suoritetaan 2. vuonna