Sisustus- ja valaistussuunnitelma asiakkaalle 6ov

Ammattitaitovaatimukset

s. 37
Opiskelija osaa
 tehdä työsuunnitelmia
 esitellä suunnitelman asiakkaalle ja tehdä tarjous
 huoltaa työvälineitä
 keskustella toteutuksesta käyttäen ammattiterminologiaa
 ratkaista työtehtävien ongelmatilanteita
 toimia yhteistyössä eri osapuolten kanssa
 noudattaa työturvallisuusmääräyksiä

Arvioinnin kohteet
s. 37–40
Työprosessin hallinta
 työtehtävän suunnittelu
 itsearviointi
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
 työvälineiden huolto
 materiaalien taloudellinen käyttö
 käyttää ammattialan keskeisiä työmenetelmiä, -välineitä, -koneita ja laitteita turvallisesti
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 keskustelee toteutukseen liittyvästä asioista käyttäen ammattiterminologiaa
 estetiikan hyödyntäminen toteutuksessa
 kestävän kehityksen tukeminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien käytössä ja materiaalien lajittelussa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 oppiminen ja ongelmanratkaisu
 ammattietiikka
 -vuorovaikutus ja yhteistyö
 -terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Arviointi
1-3
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 42-44

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 44

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
 lähi- ja teoriaopetus sekä harjoitustyöt
 itsenäinen työskentely
Valaistus määrittää tilan muodon ja tunnelman - niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Opiskelija tutustuu erilaisiin mahdollisuuksiin valaista tilaa. Lisäksi opiskelija tutustuu erilaisiin valaistuslajeihin, valaistuksen riittävyyteen ja sen tavallisimpiin puutteisiin. Kokemustensa ja harjoitusten perusteella opiskelija suunnittelee ja valmistaa valaisimen.

Oppimateriaali
ammattilehdet, alan kirjallisuus, internet, messukokemukset, opettajan ilmoittama antama

Ohjaukselliset toimenpiteet

Opintojen ajoittuminen

2. vuosi