Ruotsi 1ov

Tavoitteet

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija
 selviytyy oman alansa rutiininomaisista työtehtävistä ja arkipäivän tilanteista
 ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurin merkityksen monikulttuurisessa Suomessa.

Arvioinnin kohteet
 Tiedon hankinta
 Tekstien ymmärtäminen ja kirjallinen viestintä
 Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen
 Kielen ja kulttuurin merkitys
 Kielenopiskelu

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti

Osaamisen osoittamistavat
Yksilötehtävät: kirjalliset ja suulliset
Parityöskentely: kirjalliset ja suulliset
Jatkuva arviointi: kirjallisen kielitaidon osalta koesuoritukset ja tehtävät sekä suullisen kielitaidon osalta keskusteluharjoitukset
Tarvittaessa muu näyttö

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
Lähiopetus
Tietokoneharjoituksia, kirjalliset tehtävät, kuuntelutehtävät
Itsenäinen opiskelu

Oppimateriaali
Opettajan ilmoittama materiaali

Opintojen ajoittuminen
Suositus: 1. tai 2. opintovuosi, ennen ammatillisia opintoja