Restaurointityössä erikoistuminen 5ov

Ammattitaitovaatimukset

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 37 opiskelija osaa
 suunnitella omaa työtään
 tehdä työsuunnitelmia
 esitellä suunnitelman asiakkaalle sekä tehdä tarjouksen
 toteuttaa palvelu
 toteuttaa työn arvioiden sen muotoa, mittasuhteita, toteutustapaa sekä viimeistellä työn
 huoltaa työvälineitä
 keskustella toteutuksesta käyttäen ammattiterminologiaa
 ratkaista työtehtävien ongelmatilanteita
 toimia yhteistyössä eri osapuolten kanssa
 noudattaa työturvallisuusmääräyksiä

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Työtehtävän suunnittelu
 Tavoitteen mukaisen palvelun toteuttaminen
 Itsearviointi
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
 Työmenetelmien ja -välineiden käyttö
 Työvälineiden huolto
 Materiaalien taloudellinen käyttö
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Ammattiterminologian käyttö
 Estetiikan hyödyntäminen toteutuksessa
 Kestävän kehityksen tukeminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien lajittelussa

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 42-44

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s 40

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
 lähiopetustyöpajatyöskentely, itsenäinen opiskelu
 tekemällä oppiminen, reflektointi
 toteutetaan jatkona restaurointialan kehittämishanke toimintakokonaisuuden pohjalta yrittäjämäisenä työskentelynä

Oppimateriaali
opettajan oppimateriaali, alan kirjallisuus, sähköinen informaatio, NY-oppimateriaali
sisältyy yrittäjyyttä 5ov

Ohjaukselliset toimenpiteet
 tutkinnon osan esittely: toimintakokonaisuuden aloittava opettaja
 ammattiosaamisen näyttö 4: oppilaitos- tai työelämänäyttö 3.opintovuosi/5. jakso (kolmikanta-arviointi)

Opintojen ajoittuminen
 toinen opintovuosi
 restaurointialan kehittämishanke toimintakokonaisuuden jälkeen jatkona