Restaurointialan kehittämishanke 5ov

Ammattitaitovaatimukset

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 37 opiskelija osaa
 suunnitella omaa työtään
 tehdä työsuunnitelmia
 esitellä suunnitelman asiakkaalle
 toteuttaa palvelun
 toteuttaa työn arvioiden sen muotoa, mittasuhteita toteutustapaa sekä viimeistellä työn
 huoltaa työvälineitä
 keskustella toteutuksesta käyttäen ammattitermino-logiaa
 ratkaista työtehtävien ongelmatilanteita
 toimia yhteistyössä eri osapuolten kanssa
 noudattaa työturvallisuusmääräyksiä

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Työtehtävän suunnittelu
 Tavoitteen mukaisen palvelun toteuttaminen
 Itsearviointi
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
 Työmenetelmien ja -välineiden käyttö
 Työvälineiden huolto
 Materiaalien taloudellinen käyttö
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Ammattiterminologian käyttö
 Estetiikan hyödyntäminen toteutuksessa
 Kestävän kehityksen tukeminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien käytössä ja materiaalien lajittelussa

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 42-44

Ammattitaidon
osoittamistavat

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s 44.

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
 lähiopetustyöpajatyöskentely, itsenäinen opiskelu
 tekemällä oppiminen, reflektointi
 restaurointialan asiakaspalvelun/yrittämisen mahdolli-suuksien ja toimintatapojen etsiminen, kokeilut ja valmistautuminen esim. NY-toimintaan tai vastaavaan

Oppimateriaali
opettajan oppimateriaali, alan kirjallisuus, alan sähköinen in-formaatio, NY-oppimateriaali

Ohjaukselliset toimenpiteet
 tutkinnon osan esittely: toimintakokonaisuuden aloittava opettaja
 ammattiosaamisen näyttö 4: oppilaitos- tai työelämänäyttö, 3.opintovuosi/5. jakso (kolmikanta-arviointi)

Opintojen ajoittuminen
 toisen opintovuoden alussa
 ennen restaurointityössä erikoistuminen toimintakokonaisuutta