Restauroinnin työsuunnittelu 4ov

Ammattitaitovaatimukset

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 33 opiskelija osaa
 toteuttaa ammattialan tavan mukaisia suunnitelmia
 tehdä tarvekartoituksen ja dokumentoida asiakkaan, tuotteen, tilan tai ympäristön tarpeita
 arvioida mahdollisuutta toteuttaa suunniteltuja tuotteita tai palveluita
 etsiä yhteistyökumppaneita ja toimia vuorovaikutustilanteissa
 ratkaista suunnitelmien ongelmatilanteita
 työskennellä aikataulun ja sopimusten mukaan

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Suunnitteluprosessin toteuttaminen
 Tarvekartoituksen tekeminen ja dokumentointi
 Dokumentointi ja suunnitelmien vuorovaikutteinen käyttö
 Kestävän kehityksen huomioon ottaminen suunnitelmien materiaaliratkaisuissa

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 37-40

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 40-41

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
 lähiopetustyöpajatyöskentely, itsenäinen opiskelu
 tekemällä oppiminen, reflektointi
 materiaalilaskenta, työn suunnittelu, aikataulutus ja toteutumisen seuranta
 toteutus pääosin puutuotteen korjaaminen ja entisöinti toimintakokonaisuuden yhteydessä
sisältyy yrittäjyyttä 1 ov

Oppimateriaali
opettajan oppimateriaali, alan kirjallisuus, alan tietokoneohjelmat, esitystekniset välineet

Ohjaukselliset toimenpiteet
 tutkinnon osan esittely: toimintakokonaisuuden aloittava opettaja
 ammattiosaamisen näyttö: oppilaitosnäyttö, 1.opintovuosi/6. jakso (kolmikanta-arviointi)

Opintojen ajoittuminen
 Ensimmäisen opintovuoden aikana
 2 ov samanaikaisesti puutuotteen korjaaminen ja entisöinti toimintakokonaisuuden kanssa