Rakennusten tyylit ja aikakaudet 2ov

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
 valita ja käyttää kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja –välineitä.
 toimia ja tehdä ammattityötä eri asiantuntijoiden kanssa
 suunnitella ja valmistaa kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun.
 noudattaa työaikoja, aikatauluja ja työturvallisuusohjeita
 ratkaista ongelmatilanteita.

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Kulttuurilähtöinen suunnittelu ja valmistus
 Itsearviointi
Työmenetelmien- , välineiden ja materiaalien hallinta
 Kulttuurilähtöisten työmenetelmien ja –välineiden käyttö
 Materiaalien käyttö
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Kulttuuritiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja valmistuksessa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Ammattietiikka

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s 28-29.
Arviointiin vaikuttavat läsnäolo lähiopetuksessa, harjoitus/asiakastyöt sekä kokeet. Ammattiosaamisen näyttö 4.1.2.2.

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s 30.
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa restaurointi- ja erikoismaalauksen työtehtävissä.

Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät
Opiskelija
 tunnistaa eri aikakausien rakennuksia ja sisustuksia, niiden tyyliominaisuuksia ja tunnuspiirteitä keskiajalta nykypäivään
 tunnistaa eri aikakausina käytettyjä alaan liittyviä työmenetelmiä sekä materiaaleja
 ymmärtää tyylien vaihdoksiin vaikuttaneita syitä ja ilmiöitä
 osaa historian avulla arvostaa omaa ammattialaansa sekä osaa soveltaa perinnettä oman työnsä suunnittelussa

Menetelmät
 ammattitaidon perusteiden opiskelu lähiopetuksessa
 luennot
 opetusfilmit
 tutustumiskäynnit
 itseopiskelu
 harjoitustyöt / tutkielmat
 tekemällä oppiminen ja reflektointi

Oppimateriaali
 opettajan opetusmateriaali
 alan kirjallisuus
 alan ammattilehdet
 internet

Opintojen ohjaus / ohjaukselliset toimenpiteet
 tutkinnon osan esittely: opettaja
 ammattiosaamisen näyttö: opettaja, mahdollisesti työpaikkaohjaaja

Opintojen ajoittuminen
2. vuosi