Rakennusosien kunnostus 3ov

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
 Suunnitella omaa työtään
 Arvioida ja kehittää omaa toimintaansa
 Työskennellessään ottaa huomioon asetetut laatuvaatimukset
 Valita materiaalit ja laskea menekki
 Tehdä hinta-arvion ja tarjouksen
 Neuvotella asiakkaan kanssa, esitellä toteutusvaihtoehtoja ja sopia asiakastapaamisista
 Noudattaa työaikoja, aikatauluja ja työturvallisuusohjeita

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Asiakaslähtöisen työprosessin suunnittelu
 Tuotteen tai palvelun valmistus
 Hinnoittelu
 Itsearviointi
Työmenetelmien ja –välineiden ja materiaalien hallinta
 Työmenetelmien ja –välineiden valinta
 Materiaalien valinta ja käyttö
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Estetiikan huomioon ottaminen valmistuksessa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Ammattietiikka
 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s 24-26.
Arviointiin vaikuttavat läsnäolo lähiopetuksessa, harjoitus/asiakastyöt sekä kokeet ja portfolio. Ammattiosaamisen näyttö 4.1.1.1

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s 27.
Opiskelija osoittaa osaamisensa työprosessin, työmenetelmien,- välineiden ja materiaalien hallinnasta, käytöstä ja valinnasta. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta, työturvallisuus näkökohdat huomioiden

Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät
 Asiakastyöt
 Työssäoppimispaikoilla suoritetut työtehtävät
 Tekemällä oppiminen ja reflektointi
 Opettajan henkilökohtainen ohjaus
 Itseopiskelu

Oppimateriaali
 Museoviraston restaurointi- ja korjauskortistot
 Pohjalainen talo. Härö. E, Kaila. P
 Talo kautta aikojen. Kaila. P, Pietarila. P
 Väri ja tyyli. Pietarila. P
 Kevät toi maalarin. Kaila. P
 Talotohtori. Kaila. P
 Opettajan omat opetusmonisteet
 Alan ammattilehdet ja Internet

Opintojen ohjaus / ohjaukselliset toimenpiteet
 Tutkinnon osan esittely: Opettaja
 Työssäoppiminen: Ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja
 Ammattiosaamisen näyttö: Opettaja ja mahdollisesti työpaikkaohjaaja tai muu työelämän edustaja

Opintojen ajoittuminen