Rakennusmaalaus 10ov

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
 Suunnitella omaa työtään sekä laatia työsuunnitelmia
 Esitellä suunnitelma asiakkaalle ja tehdä tarjouksen
 Toimia maalaustyösuunnitelmien mukaisesi
 Toteuttaa palvelun sekä arvioida työkokonaisuus
 Huoltaa työvälineitä
 Ratkaista työtehtävien ongelmatilanteita
 Toimia yhteistyössä eri osapuolien kanssa
 Noudattaa työturvallisuusmääräyksiä

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Työtehtävän suunnittelu
 tavoitteen mukaisen palvelun toteuttaminen
 Itsearviointi
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
 Työmenetelmien ja -välineiden käyttö
 Työvälineiden huolto
 Materiaalien taloudellinen käyttö
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Ammattiterminologian käyttö
 Estetiikan hyödyntäminen toteutuksessa
 Kestävän kehityksen tukeminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien käytössä ja lajittelussa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Ammattietiikka
 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s 42-44.
Arviointiin vaikuttavat läsnäolo lähiopetuksessa, harjoitus/asiakastyöt sekä kokeet. Ammattiosaamisen näyttö 4.3.2.2.

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s 44.
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toteuttamalla ammattialansa työkokonaisuuden tai palvelun maalaustyösuunnitelman mukaisesti. Hän perustelee materiaalivalintansa ja toimii antamansa kustannusarvion mukaan.

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
 Ammattitaidon perusteiden opiskelu lähiopetuksena
 Työssäoppimispaikolla suoritetut työtehtävät
 Työpajatyöskentely
 Tekemällä oppiminen ja sen reflektointi
 Itseopiskelu
 Harjoitustyöt
 Asiakastyöt

Oppimateriaali
 Maalaus RYL 2001. Rakennustietosäätiö
 Mitä maalia mihinkin. Tikkurila
 TES. Rakennusliitto
 Remonttimaalaus. Taisto Ahonen
 Opettajan omat opintomonisteet
 Alan ammattilehdet ja Internet
 Maalarin aine ja ammattioppi. J Järvelä

Ohjaukselliset toimenpiteet
 Tutkinnon osan esittely: Opettaja
 Työssäoppimnen: Ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja
 Ammattiosaamisen näyttö: Opettaja ja mahdollisesti työpaikkaohjaaja tai muu työelämänedustaja

Opintojen ajoittuminen
Rakennusmaalaus opiskellaan ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana 10ov.