Puutuotteen korjaaminen ja entisöinti 5ov

Ammattitaitovaatimukset

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 37 opiskelija osaa
 suunnitella omaa työtään
 tehdä työsuunnitelmia
 toteuttaa palvelun
 toteuttaa työn arvioiden sen muotoa, mittasuhteita ja toteutustapaa sekä viimeistellä työn
 huoltaa työvälineitä
 keskustella toteutuksesta käyttäen ammattiterminologiaa
 ratkaista työtehtävien ongelmatilanteita
 toimia yhteistyössä eri osapuolten kanssa
 noudattaa työturvallisuusmääräyksiä

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Työtehtävän suunnittelu
 Itsearviointi
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
 Työmenetelmien ja -välineiden käyttö
 Työvälineiden huolto
 Materiaalien taloudellinen käyttö
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Ammattiterminologian käyttö
 Estetiikan hyödyntäminen toteutuksessa
 Kestävän kehityksen tukeminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien käytössä ja materiaalien lajittelussa

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 42-44

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s 44.

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
 lähiopetustyöpajatyöskentely, itsenäinen opiskelu
 tekemällä oppiminen, reflektointi
 puusepäntaidon harjaantuminen harjoitustöiden avulla: peruskoneilla työskentely, käsityövälineet, sorvaus
 pintakäsittelyn käsityö- ja ruiskulevitys
 toteutus yhteisesti restauroinnin työsuunnittelun kanssa
sisältyy esteettistä ja visuaalista osaamista 1ov sisältyy yrittäjyyttä 1ov

Oppimateriaali
Ammattiainekirjat
Materiaalien valmistajien ohjeet
Viranomaisohjeet

Ohjaukselliset toimenpiteet
 tutkinnon osan esittely: toimintakokonaisuuden aloittava opettaja
 ammattiosaamisen näyttö 1: oppilaitosnäyttö, 1.opintovuosi/6. jakso (kolmikanta-arviointi)

Opintojen ajoittuminen
2. vuosi