Puutuotteen käsityövalmistus 5ov

Ammattitaitovaatimukset

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 23 opiskelija osaa
 suunnitella ja valmistaa kulttuurilähtöisten tuotteen tai palvelun
 valita ja käyttää kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä
 hankkia asiantuntija-apua
 ratkaista ongelmatilanteita
 noudattaa työaikoja ja aikatauluja
 noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Kulttuurilähtöinen suunnittelu ja valmistus
 Itsearviointi
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
 Kulttuurilähtöisten työmenetelmien ja -välineiden käyttö
 Materiaalien käyttö
 Kestävän kehityksen huomioon ottaminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien valinnassa
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Kulttuuritiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja valmistuksessa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 Ammattietiikka
 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 28-29

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s 30

Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät
 lähiopetustyöpajatyöskentely, itsenäinen opiskelu
 projekti- ja yhteistoiminnallinen työskentely
 tekemällä oppiminen, reflektointi
 tutustutaan puusepänalan perusmateriaaleihin, työvälineisiin ja tapoihin
 valmistetaan puutuotteita

Oppimateriaali
opettajan oppimateriaali, alan kirjallisuus

Opintojen ohjaus / ohjaukselliset toimenpiteet
 tutkinnon osan esittely: toimintakokonaisuuden aloittava opettaja
 ammattiosaamisen näyttö 1: oppilaitosnäyttö 1.opintovuosi/6. jakso (kolmikanta-arviointi)

Opintojen ajoittuminen
 ensimmäisen opintovuoden alkuosa