Pintakäsittelyn perusteet 5ov

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
 Suunnitella omaa työtään
 Toteuttaa palvelun
 Huoltaa työvälineitä
 Toteuttaa työn arvioiden sen mittasuhteita ja toteutustapaa sekä viimeistellä työ
 Toimia yhteistyössä eri osapuolien kanssa
 Noudattaa työturvallisuutta

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Tavoitteen mukaisen palvelun toteuttaminen
Työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallinta
 Työmenetelmien ja välineiden käyttö
 Työvälineiden huolto
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Ammattiterminologian käyttö
 Kestävän kehityksen huomioiminen
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Ammattietiikka
 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s 42-44.
Arviointiin vaikuttavat läsnäolo lähiopetuksessa, harjoitus/asiakastyöt sekä kokeet .Ammattiosaamisen näyttö 4.3.2.1

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s 44.
- Opiskelija osoittaa osaamisensa työmenetelmien, -välineiden, materiaalien hallinnalla sekä käsityövälineiden huollon ja työturvallisuuden.

Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät
 Ammattitaidon perusteiden opiskelu lähiopetuksessa
 Työssäoppimispaikoilla suoritetut työtehtävät
 Työpajatyöskentely
 Tekemällä oppiminen ja reflektointi
 Itseopiskelu
 Harjoitustyöt

Oppimateriaali
 Mitä maalia mihinkin. Tikkurila
 Remonttimaalaus. Taisto Ahonen
 Maalaus RYL 2001. Rakennustieto säätiö
 Opettajien omat opintomonisteet
 Maalarin aine ja ammattioppi. J. Järvelä
 Alan ammattilehdet ja Internet

Opintojen ohjaus / ohjaukselliset toimenpiteet
 Tutkinnon osan esittely: Opettaja
 Työssäoppiminen: Ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja
 Ammattisaamisen näyttö: Opettaja ja mahdollisesti työpaikkaohjaaja tai muu työelämän edustaja.

Opintojen ajoittuminen
Pintakäsittelyn perusteet opiskellaan ensimmäisen vuoden aikana 5ov.