Perinteiset työtekniikat 4ov

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
 Valita ja käyttää kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä.
 Suunnitella ja valmistaa kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun.
 Noudattaa työaikoja, aikatauluja ja työturvallisuusohjeita
 Ratkaista ongelmatilanteita

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Kulttuurilähtöinen suunnittelu ja valmistus
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
 Kulttuurilähtöisten työmenetelmien ja -välineiden käyttö
 Materiaalien käyttö
Työn perustana olevan tiedon hallina
 Kulttuuritiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja valmistuksessa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Ammattietiikka

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s 28-29.
Arviointiin vaikuttavat läsnäolo lähiopetuksessa, harjoitus/asiakastyöt sekä kokeet. Ammattiosaamisen näyttö 4.1.2.1

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 30.
 Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa restaurointialan työtehtävissä.
Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät
 Ammattitaidon perusteiden opiskelu lähiopetuksessa
 Asiakastyöt
 Luennot
 Työssäoppimispaikoilla suoritetut työtehtävät
 Tekemällä oppiminen ja reflektointi
 Itseopiskelu

Oppimateriaali
 Museoviraston restaurointi-, korjauskortistot
 Pohjalainen talo. Härö. E, Kaila. P
 Talo kautta aikojen. Kaila. P ja Pietarila. P
 Väri ja tyyli. Pentti Pietarila
 Kevät toi maalarin. Panu Kaila
 Alan ammattilehdet ja Internet
 Opettajan omat opetusmonisteet

Opintojen ohjaus / ohjaukselliset toimenpiteet
 Tutkinnon osan esittely: Opettaja
 Työssäoppiminen: Ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja
 Ammattiosaamisen näyttö: Opettaja ja mahdollisesti työpaikkaohjaaja tai muu työelämän edustaja

Opintojen ajoittuminen