Perinteinen puusepäntaitotyö ja pintakäsittely 5ov

Ammattitaitovaatimukset

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 68 opiskelija osaa
 suunnitella uniikki- tai piensarjatuotteen tuoteideaa tai tuotetta
 valita tuotteen toteuttamistavan ja tuoteominaisuudet
 käyttää toteuttamiseen soveltuvia työmenetelmiä, -välineitä ja työvaiheita
 valita tuoteideaan soveltuvia materiaaleja
 hankkia tietoa valmistusmenetelmistä ja materiaaleista
 kehittää kädentaitoaan ja työskentelyään
 kehittää toteuttamisen työmenetelmiä ja -vaiheita
 kehittää valmistuksen työvälineitä
 huoltaa työvälineitä
 laskea kustannuksia
 valmistaa tuotteen
 viimeistellä tuotteen
 ottaa vastaan palautetta
 käyttää työssään toimintakykyä ylläpitäviä työtapoja
 noudattaa työssä annettuja työturvallisuusohjeita

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Tuoteidean tai tuotteen suunnittelu
 Tuotteen valmistus
 Työsuorituksen toteutus
 Itsearviointi
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
 Työmenetelmien ja -välineiden käyttö
 Työvälineiden huolto
 Materiaalien valinta
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Tiedon hankinta ja käyttö
 Kustannuslaskenta
 Estetiikan huomioon ottaminen
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 68-71

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 71

Oppimisympäristöt ja menetelmät
 lähiopetustyöpajatyöskentely, itsenäinen opiskelu
 tekemällä oppiminen, reflektointi
 valmistetaan ammatinharjoittajayrittämisen näkökulmasta valinnaisesti uutta puusepäntuotetta/-tuotteita tai kehitetään perinteistä mallia
 työssä painotetaan kädentaidon ja tuotelaadun kehittä-mistä
 tuotevalmistukseen kuuluu kiinteästi pintakäsittelyt, niiden kehittely ja monipuolinen käyttöosaaminen
 tuotemarkkinointiin tai -myyntiin liittyvien työtapojen kehittämistä (esim. esitteet, tiedottaminen)

Oppimateriaali
opettajan oppimateriaali, alan kirjallisuus, sähköinen informaatio

Ohjaukselliset toimenpiteet
 tutkinnon osan esittely: toimintakokonaisuuden aloittava opettaja
 ammattiosaamisen näyttö 4: oppilaitos- tai työelämänäyttö 3.opintovuosi/5. jakso tai työssäoppimalla näyttö 2. toinen opintovuosi tai näyttö 3. kolmas opintovuosi, kyseessä olevan työssäoppimisjakson loppuvaiheessa (kolmikanta-arviointi)

Opintojen ajoittuminen
 kolmannen opintovuoden aikana
 työssäoppimalla suoritettaessa vaihtoehdot: toisen opintovuoden lopussa tai kolmannen opintovuoden alussa