PALVELUN TUOTTEISTAMINEN 10ov

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
 Tuotteistaa ammatillisesta osaamisesta palvelun ja arvioida ammatillisen osaamisen vahvuuksia
 Ideoida toimintamalleja
 Laskea tuotteen tai palvelun kokonaiskustannukset
 Kartoittaa ammattialansa palveluja tarjoavia tekijöitä
 Markkinoida palveluaan
 Ratkaista ongelmatilanteita
 Noudattaa tuotteistamisessa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
 Noudattaa tehtyjä sopimuksia, tuotevastuu- ja kuluttajansuojalainsäädäntöä
 Noudattaa työaikoja, aikatauluja ja työturvallisuusohjeita

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Ammatillisen osaamisen tuotteistaminen
 Tuotteistamisen toteuttaminen
 Itsearviointi
Työmenetelmien ja –välineiden ja materiaalien hallinta
 Tuotteistamisen työmenetelmien ja välineiden käyttö
 Hinnoittelu
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Tiedonhankinta
 Markkinatilanteen kartoitus
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 Ammattietiikka
 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s 53-55
Arviointiin vaikuttavat yhteistyö, työaikojen noudattaminen, työprosessin hallinta, yrittäjävetoisesti toimiminen ja työn perustana olevan tiedon hallinta. Ammattiosaamisen näyttö 4.4.4.1

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s 56.
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialansa ammattitaitovaatimusten mukaisissa työtehtävissä. Työmenetelmien,- välineiden ja materiaalien hallinnasta, yrittäjähenkisestä toiminnasta, yhteistyössä muiden työyhteisönosapuolien kanssa sekä noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja työturvallisuutta.

Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät
 Työpaikkaohjaajan tai muiden työyhteisön jäsenten henkilökohtaiset ohjaustilanteet
 Työssäoppimispaikoilla suoritetut työtehtävät
 Tekemällä oppiminen ja reflektointi
 Yhteistyö muiden työyhteisön jäsenten ja yritysten kanssa
 Opettajan henkilökohtainen ohjaus
 Itseopiskelu
 Harjoitustyöt
 Asiakastyöt

Oppimateriaali
 Väri ja tyyli. Pietarila. P
 Kevät toi maalarin. Kaila. P
 Talotohtori. Kaila. P
 Opettajan omat opetusmonisteet
 Alan ammattilehdet ja Internet
 Maalaus RYL 2001. Rakennustietosäätiö
 Työssäoppimiskohteen paikalliset ohjeet ja säännöt

Opintojen ohjaus
 Tutkinnon osan esittely: Opettaja
 Työssäoppiminen: Ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja
 Ammattiosaamisen näyttö: Opettaja ja mahdollisesti työpaikkaohjaaja tai muu työelämän edustaja

Opintojen ajoittuminen