Palvelun toteuttaminen asiakkaalle 5ov

Ammattitaitovaatimukset

s. 19
Opiskelija osaa
 tehdä työsuunnitelmia
 esitellä suunnitelman asiakkaalle ja tehdä tarjous
 keskustella toteutuksesta käyttäen ammattiterminologiaa
 ratkaista työtehtävien ongelmatilanteita
 toimia yhteistyössä eri osapuolten kanssa
 noudattaa työturvallisuusmääräyksiä

Arvioinnin kohteet
s. 20 - 23
Työprosessin hallinta
 työtehtävän suunnittelu
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
 käyttää ammattialan keskeisiä työmenetelmiä, -välineitä, -koneita ja laitteita turvallisesti
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 keskustelee toteutukseen liittyvästä asioista käyttäen ammattiterminologiaa
 estetiikan hyödyntäminen toteutuksessa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 oppiminen ja ongelmanratkaisu
 - ammattietiikka

Arviointi
1-3
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 24-26

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 27

Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät
 lähi- ja teoriaopetus
 harjoitustyöt
 itsenäinen työskentely
Opiskelija valmistaa teknisesti ja esteettisesti laadukkaan tuotteen asiakkaan vaatimusten ja toiveiden mukaisesti sovittuun käyttötarkoitukseen. Hän toimii valinnoissaan asiakaslähtöisesti ottaen huomioon tuotteen käyttötarkoituksen, esteettisyyden, kustannukset sekä kestävän kehityksen vaatimukset. Hän kertoo asiakkaalle tuotteesta, sen hoidosta sekä valmistusprosessista. Hän esittää ideansa sekä suullisesti että visuaalisesti. Hän hinnoittelee valmistamansa tuotteen ja oman työnsä osuuden. Hän hankkii tarvittavat materiaalit. Hän sopii asiakastapaamiset sekä suunnittelee valmistuksen aikataulun ja noudattaa sitä.

Oppimateriaali
ammattilehdet, alan kirjallisuus, internet, messukokemukset, opettajan ilmoittama/antama

Ohjaukselliset toimenpiteet
Työssäoppimisjakson ohjaaja esittelee, ohjaa ja arvioi työssäoppimisjakson

Opintojen ajoittuminen
3.vuosi