SEDULAISEN ORIENTOIVAT OPINNOT 1 OV

ammattitaitovaatimukset

Opiskelija:
 tutustuu tulevaan ammattialaansa
 tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä
 tutustuu opiskelupaikkakuntaansa
 perehtyy opiskeluun Koulutuskeskus Sedussa
 suorittaa lähtötasotestit (luki ja matematiikka)
 on selvillä erilaisista oppimistyyleistä ja työvälineistä
 perehtyy terveyskäyttäytymiseen
 tutustuu opetuspisteen turvallisuuteen liittyviin asioihin
 sitoutuu opintoihinsa
arvioinnin kohteet
 opiskelijan läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen

arviointi
hyväksytty – hylätty

osaamisen osoittamistavat
 opiskelijan läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen

oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät
 tuntityöskentely ohjaajan johdolla
 ohjaajan alustukset aiheeseen
 tutustumis- ja ryhmäytymisharjoitukset
 itsetuntemusharjoitukset
 oppimiseen liittyvät harjoitukset ja testit
 ryhmätyöt
 internet –materiaalit
 tutustuminen opetuspisteeseen ja opiskelupaikkakuntaan
 yritysvierailut ja -vierailijat
 NY Minicamp -leiri

oppimateriaali
 materiaali Moodle –oppimisalustalla ja kansiossa
 Opi ammattiin –kirja
 internet –materiaali
 mahd. ohjaajan käyttämä muu materiaali

ohjaukselliset toimenpiteet
 ryhmänohjaaja, muu henkilökunta, alan ammattilaiset

opintojen ajoittuminen
1. jakson aikana tai 1. ja 2. jakson aikana