Opinnäytteen raportointi 1ov

Tavoitteet

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija
 hankkii eri tavoilla tietoa eri lähteistä sekä välittää sitä suullisesti ja kirjallisesti
 osaa laatia työsuunnitelmat ja raportit
 hallitsee oman ammattialansa puheviestintätilanteet esimerkiksi työsuorituksen ja opinnäytteen esittelyn
 käyttää mediaa kriittisesti ja tuntee lähteiden käytön periaatteet.
 Tiedonhankinta

Arvioinnin kohteet
 Tekstien ymmärtäminen
 Kirjallinen viestintä
 Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen
 Mediaosaaminen

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti

Osaamisen osoittamistavat
Opinnäytteen kirjallinen raportointi
Työn esitteleminen
Toisen opiskelijan työn opponointi

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
Lähiopetus
Ryhmäohjaus ja henkilökohtainen ohjaus
Itsenäinen työskentely

Oppimateriaali
Opettajan ilmoittama materiaali
Sedun opinnäyteohje

Opintojen ajoittuminen
Suositus: 3. opintovuosi