Materiaalien ja värien käyttö sisustuksessa 2ov

Ammattitaitovaatimukset

 s. 23
 Opiskelija osaa
 suunnitella ja valmistaa kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun
 valita ja käyttää kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä
 hankkia asiantuntijan apua
 ratkaista ongelmatilanteita
 toimia ja tehdä ammattityötä eri kulttuuritaustaisten kanssa
 ilmaista asiansa ja tuoda esille erilaisia näkökantoja
 noudattaa tehtyjä sopimuksia
 noudattaa työaikoja ja aikatauluja
 noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita.

Arvioinnin kohteet
s. 23–26
Työprosessin hallinta
 Kulttuurilähtöinen suunnittelu ja – valmistus
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
 Kulttuurilähtöisten työmenetelmien ja -välineiden käyttö
 Materiaalien käyttö
 Kestävän kehityksen huomioon ottaminen, työmenetelmien, - välineiden ja materiaalien valinnassa
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Kulttuuritiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja valmis-tuksessa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Ammattietiikka
 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Arviointi
1-3
perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 28-29

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 30

Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät
 lähi- ja teoriaopetus sekä harjoitustyöt
 itsenäinen työskentely
Tuotteen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana ovat eri kulttuurien sisustustekstiilit. Opiskelija valmistaa esimerkiksi tyynyn tai maton luonnosten pohjalta käyttäen monipuolisesti erilaisia tekniikoita.

Oppimateriaali
opettajan ilmoittama materiaali

Opintojen ohjaus
Työelämänäyttö

Opintojen ajoittuminen
1. vuosi