Matematiikka 3 1ov

Tavoitteet

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija
 hallitsee peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset ja käyttää niitä ammattiin liittyvissä laskutoimituksissa
 laskee pinta-aloja ja tilavuuksia sekä soveltaa geometriaa ammattialan vaatimassa laajuudessa
 käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä ammattitehtäviin liittyvien ongelmien ratkaisussa
 ilmaisee muuttujien välisiä riippuvuuksia matemaattisilla lausekkeilla
 muodostaa ja laatii ammattitehtäviin liittyviä yhtälöitä, lausekkeita, taulukoita ja piirroksia sekä ratkaisee työssä tarpeellisia matemaattisia tehtäviä yhtälöillä, päättelemällä, kuvaajien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta
 käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä.

Arvioinnin kohteet
 Peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat
 Matemaattiset menetelmät ja ongelmanratkaisu sekä tulosten arviointi
 Laskimen ja tietokoneen käyttäminen
 Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu sekä matematiikka ja luonnontieteet

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti

Osaamisen osoittamistavat
Tehtävien säännöllinen tekeminen
Menestyminen kokeessa
Aktiivinen osallistuminen

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
Lähiopetus
Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely

Oppimateriaali
Opettajan ilmoittama materiaali

Opintojen ajoittuminen
1.−3. opintovuosi