Maalaus ja tilasuunnittelu 2ov

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
 toteuttaa ammattialan tavan mukaisia suunnitelmia, huomioiden asiakkaan toiveet
 perustella suunnitelmiensa visuaalisia ja teknisiä ratkaisuja käyttötarkoituksen, asiakastoiveiden, ympäristön sekä kulttuurin tai kestävän kehityksen suhteen
 ottaa huomioon muoto-, väri- ja tilasommittelun sekä tyylisuuntien vaikutukset valitessaan ammattialan materiaali-, rakenne- ja työtaparatkaisuja
 toteuttaa suunnitelman mukaisia pintakäsittelytöitä
 väri- ja materiaalitutkimus

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 suunnitteluprosessin toteuttaminen
 kestävän kehityksen huomioon ottaminen suunnitelmien materiaaliratkaisuissa
Työmenetelmien-, välineiden ja materiaalien valinta
 ammattialan suunnitteluprosessin eri vaiheisiin soveltuvien työmenetelmien, työvaiheiden sekä materiaalien valinta ja käyttö
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 toteutusmenetelmien ja materiaalien käyttö
 estetiikan hyödyntäminen materiaali-, rakenne ja työtaparatkaisuissa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 vuorovaikutus ja yhteistyö
 ammattietiikka

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 37-40
Arviointiin vaikuttavat läsnäolo lähiopetuksessa, harjoitus/asiakastyöt sekä kokeet. Ammattiosaamisen näyttö 4.3.1.2

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 40-41.
 työn perustana olevan tiedon hallinnasta toteutusmenetelmien ja materiaalien käyttö ja estetiikan hyödyntäminen materiaali-, rakenne- ja työtaparatkaisuissa.

Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät
 Ammattitaidon perusteiden opiskelu lähiopetuksena
 Asiakastyöt
 Luennot
 Työssäoppimispaikoilla suoritetut työtehtävät
 Tekemällä oppiminen ja reflektointi
 Itseopiskelu

Oppimateriaali
 Väri- ja tyyli, Pentti Pietarila
 Maalaus RYL, Rakennustietosäätiö
 Opettajien omat opintomonisteet
 Alan ammattilehdet
 Mitä maalia mihinkin, Tikkurila paints

Opintojen ohjaus / ohjaukselliset toimenpiteet
 Tutkinnon osan esittely: Opettaja
 Työssäoppiminen: Ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja
 Ammattiosaamisen näyttö: Opettaja ja mahdollisesti työpaikkaohjaaja tai muu työelämän edustaja

Opintojen ajoittuminen
Maalaus ja tilasuunnittelu opiskellaan ensimmäisen vuoden aikana