Liikunta 1ov

Tavoitteet

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija
 edistää liikunnan avulla terveellistä ja aktiivista elämäntapaa ymmärtäen liikunnan merkityksen toiminta- ja työkyvylle
 tutustuu monipuolisesti terveyttä, psyykkistä vireystilaa ja jaksamista edistävään liikuntaan
 pitää yllä fyysistä toimintakykyään liikunnan avulla
 liikkuu ja toimii vastuullisesti sekä itsenäisesti että ryhmänä
 edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja turvallisuutta.

Arvioinnin kohteet
 Fyysisen toimintakyvyn tukeminen ja vahvistaminen
 Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen liikunnan avulla
Elinikäisen oppimisen avaintaidot:
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Terveys, turvallisuus sekä toimintakyky

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti

Osaamisen osoittamistavat
Aktiivinen osallistuminen
Osa Ammattiosaajan työkykypassia

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
Erilaiset liikuntapaikat oppilaitoksessa ja lähiympäristössä
Perinteisten lajien lisäksi mahdollisesti myös kamppailu-, kontakti- tai itsepuolustuslajit, voimailulajit, painon- ja voimanosto, kehonrakennus, moottoriurheilulajit, kiipeilylajit, laite- ja vapaasukellus,freestylehiihto, nopeus- ja syöksylasku

Oppimateriaali
Monipuolisesti eri välineitä hyödyntäen

Opintojen ajoittuminen
1.−3. opintovuosi