Kulttuuritaidot 5ov

Ammattitaitovaatimukset
s. 37
Opiskelija osaa
 suunnitella ja tehdä ohjattuna työsuunnitelman ja suunnitella omaa työtään
 toteuttaa työn arvioiden sen muotoa, mittasuhteita ja toteutustapaa sekä viimeistellä työn
 huoltaa työvälineitä
 toteuttaa palvelun
 keskustella toteutuksessa käyttäen ammattiterminologiaa
 ratkaista työtehtävien ongelmatilanteita
 noudattaa työturvallisuusmääräyksiä

Arvioinnin kohteet
s. 37–40
Työprosessin hallinta
 tavoitteen mukaisen palvelun toteuttaminen
 itsearviointi
 työtehtävän suunnittelu
Työmenetelmien, – välineiden ja materiaalien hallinta.
 työmenetelmien ja –välineiden käyttö ja huolto
Työn perustana oleva tiedon hallinta
 estetiikan hyödyntäminen toteutuksessa
 kestävän kehityksen tukeminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien käytössä ja lajittelussa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot
 oppiminen ja ongelmanratkaisu
 toimii työturvallisuusmääräysten mukaisesti ja huolehtii työympäristön siisteydestä

Arviointi
1-3
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 42-44

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 44

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
 lähi- ja teoriaopetus sekä harjoitustyöt
 itsenäinen työskentely

Oppimateriaali
opettajan ilmoittama materiaali

Ohjaukselliset toimenpiteet

Opintojen ajoittuminen
1. vuosi