Kankaan kuviointi, värjäys ja viimeistelyt sisustustekstiilien valmistuksessa 4ov

Ammattitaito-vaatimukset

s. 37
Opiskelija osaa
 tehdä työsuunnitelmia
 esitellä suunnitelman asiakkaalle ja tehdä tarjous
 huoltaa työvälineitä
 keskustella toteutuksesta käyttäen ammattiterminologiaa
 ratkaista työtehtävien ongelmatilanteita
 toimia yhteistyössä eri osapuolten kanssa
 noudattaa työturvallisuusmääräyksiä

Arvioinnin kohteet
s. 37–40
Työprosessin hallinta
 -työtehtävän suunnittelu
 itsearviointi
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
 -työvälineiden huolto
 materiaalien taloudellinen käyttö
 käyttää ammattialan keskeisiä työmenetelmiä, -välineitä, -koneita ja laitteita turvallisesti
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 keskustelee toteutukseen liittyvästä asioista käyttäen ammattiterminologiaa
 estetiikan hyödyntäminen toteutuksessa
 kestävän kehityksen tukeminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien käytössä ja materiaalien lajittelussa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 oppiminen ja ongelmanratkaisu
 ammattietiikka
 -vuorovaikutus ja yhteistyö
 -terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Arviointi
1-3
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 42-44

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 44

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
 lähi- ja teoriaopetus sekä harjoitustyöt
 itsenäinen työskentely
Opiskelija tutustuu erilaisiin sisustuksiin ja niissä käytettyihin tekstiilivalintoihin. Opiskelija osaa tekstiilivalinnoissaan huomioida tilan muut elementit (värit, materiaalit, arkkitehtuuri) sekä ennakoida tekstiilien vaikutuksen sisustuskokonaisuuteen. Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa tietojaan monipuolisesti, ennakkoluulottomasti ja luovasti. Opiskelija valmistaa sisustus- ja valaistussuunnitelman valittuun kohteeseen.

Oppimateriaali
ammattilehdet, alan kirjallisuus, internet, messukokemukset, opettajan ilmoittama antama

Ohjaukselliset toimenpiteet

Opintojen ajoittuminen

2. vuosi