Huonekalurestaurointi 3ov

Ammattitaitovaatimukset

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 37 opiskelija osaa
 suunnitella omaa työtään
 tehdä työsuunnitelmia
 esitellä suunnitelman asiakkaalle
 toteuttaa palvelun
 toteuttaa työn arvioiden sen toteutustapaa sekä viimeistellä työn
 huoltaa työvälineitä
 keskustella toteutuksesta käyttäen ammattiterminologiaa
 ratkaista työtehtävien ongelmatilanteita
 toimia yhteistyössä eri osapuolten kanssa
 noudattaa työturvallisuusmääräyksiä

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Työtehtävän suunnittelu
 Tavoitteen mukaisen palvelun toteuttaminen
 Itsearviointi
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
 Työmenetelmien ja -välineiden käyttö
 Työvälineiden huolto
 Materiaalien taloudellinen käyttö
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Ammattiterminologian käyttö
 Estetiikan hyödyntäminen toteutuksessa
 Kestävän kehityksen tukeminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien käytössä ja materiaalien lajittelussa

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 42-44

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 44.

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
 lähiopetustyöpajatyöskentely, itsenäinen opiskelu
 tekemällä oppiminen, reflektointi
 entisöinnin perusperiaatteet
 perinteisen pintakäsittelyn perusteet
 asiakaslähtöisen puutuotteen kunnostus tavoitteen mukaan
 sisältyy yrittäjyyttä 1ov

Oppimateriaali
opettajan oppimateriaali, alan kirjallisuus, alan sähköinen informaatio

Ohjaukselliset toimenpiteet
 tutkinnon osan esittely: toimintakokonaisuuden aloittava opettaja
 ammattiosaamisen näyttö 1: oppilaitosnäyttö, 1.opintovuosi/6. jakso (kolmikanta-arviointi)

Opintojen ajoittuminen
 Ensimmäisen opintovuoden aikana
 Puutuotteen korjaaminen ja entisöinti toimintakokonaisuuden suorituksen jälkeen